سیزدهم آبان روز دانش آموز گرامی باد.

محمدنور محمدی موسس شرکت صنایع شیر دهنگ دبیر بازنشسته فیزیک است و سالها به امر مقدس آموزش در دبیرستانهای بستک اشتغال داشته است. به مناسب روز دانش آموز خوب است یاد شود که بسیاری از چهره های تاثیر گذار و شناخته شده و نخبه شهرستان بستک از دانش آموزان ایشان هستند.


لبنیات زکا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *