1 آبان روز ملی آمار و برنامه ریزی گرامی باد.

آمار کمک می کند برنامه ریزی بهینه و رو به جلو داشته باشیم.


لبنیات زکا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *