شیر شروع زندگی اساس سلامتی

1383
شروع

شرکت صنایع شیر دهنگ با برند زکا به همت خانواده محمدی کار خود را شروع کرد

1390

با کمک دانش فنی و بهره‌گیری از متخصصان تربیت شده در مجموعه محصولات تولیدی توسط خود مجموعه توزیع شد

برای تکمیل سبد محصولات غذایی در شرکت پخش، همکاری با شرکت‌های مرتبط شروع شد

1397

با راه‌اندازی دامپروری پیشتاز بخشی از شیر مورد نیاز شرکت تأمین شد