تولید کننده لبنیات و عرضه کننده مواد غذایی در ایران
1 آبان روز ملی آمار و برنامه ریزی گرامی باد

1 آبان روز ملی آمار و برنامه ریزی گرامی باد

1 آبان روز ملی آمار و برنامه ریزی گرامی باد.

آمار کمک می کند برنامه ریزی بهینه و رو به جلو داشته باشیم.


لبنیات زکا

fa_IRPersian