اول مهرماه سال تحصیلی جدید بر معلمان و دانش آموزان عزیز مبارک باد.
لبنیات زکا