ماست کم چرب 1.5 درصد سطل 1.4 کیلوگرم
ماست کم چرب 1.5 درصد سطل 1.4 کیلوگرم